Native speaker czy Polka?

native speaker

Czy warto uczyć się z Polką z krwi i kości czy może lepiej z 'born and bred'* Brytyjką?

Obie opcje są świetne, szczególnie jeśli native speaker jest również kompetentnym nauczycielem, który potrafi tłumaczyć, a nie tylko posługuje się językiem! Natomiast Polka, potrafi zarówno wytłumaczyć język w sposób zrozumiały, jak i sama płynnie go używać. 

 

Pozwól, że przedstawię dlaczego warto uczyć się ze mną?

 • Osobiście przeszłam przez wymagający proces opanowania języka angielskiego oraz eliminacji polskiego akcentu. Byłam dokładnie w tym samym miejscu, co Ty teraz. Doskonale rozumiem Twoje wyzwania i z chęcią podzielę się z Tobą wypróbowanymi strategiami, które przyniosły mi sukces. 
 • Jestem świadoma wszystkich błędów związanych z wymową angielską, wynikających z naszego ojczystego języka. Z łatwością mogę zidentyfikować konkretne problemy, z którymi możesz się borykać. Pomogę Ci zrozumieć często subtelne różnice językowe, które przyczynią się do maksymalizacji efektywności Twojej nauki.
 • Zapoznam Cię z technikami dostosowania aparatu mowy, które pozwolą zminimalizować wpływ polskiej wymowy i poprawnie wymawiać dźwięki języka angielskiego. Wyjątkową uwagę przywiązuję do harmonizacji - ujednolicenia Twojej wymowy. Każdy człowiek posiada swoje unikalne brzmienie, prywatny akcent, co jest niezwykle inspirujące! To nas czyni wyjątkowymi! Jednakże, aspirujemy do poprawnej wymowy i spójności w używaniu języka. 
 • Intonacja jest w stanie zmienić znaczenie wypowiedzi, nawet wtedy, gdy używamy tych samych słów! Z przyjemnościa pomogę Ci naturalnie posługiwać się językiem i swobodnie wyrażać swoje myśli. Niestety nasza polska intonacja przełożona na język angielski powoduje, że brzmimy oficjalnie, a nasza postawa może być odbierana jako wyniosła. Popracujemy nad Twoją intonacją, aby Twoi rozmówcy postrzegali Cię jako serdeczną i otwartą osobę.   
 • Sama nagrywam materiał dźwiękowy do naszych lekcji. Widząc, że sama osignęłam płynność i pewność siebie, możesz być pewien/pewna, że Ty również osiągniesz swoje cele językowe i poprawną wymowę. Choć jest wielu wspaniałych nauczycieli angielskiego w Polsce, to rzadko można znaleźć specjalistów od wymowy, którzy prowadzą lekcje online. Niektóre serwisy i gotowe kursy online polegają wyłącznie na nagraniach native speakerów.  Chociaż stanowią oni doskonałe wzorce językowe, warto się zastanowić, czy możesz całkowicie zaufać takim kursom?  

 

Oferuję Ci moje doświadczenie i wiedzę jako polska nauczycielka języka angielskiego, która przeszła przez ten sam proces nauki. Moja metoda opiera się na empatii, zaangażowaniu i indywidualnym podejściu. Razem będziemy pracować nad poprawą Twojej wymowy i zdobyciem pewności siebie w mówieniu po angielsku. Moje lekcje i nagrania są specjalnie przygotowane z myślą o Twoim postępie i sukcesie. 

 

Do usłyszenia, Magda

 

 

English version: 

Is it worth learning with a Polish teacher or is it better with a "born and bred"* British speaker?

Both options are top-notch, especially if the native speaker is not only highly skilled in the language but also an expert at breaking things down.

Let me explain why choosing me is a smart move.

I have successfully navigated the challenging process of mastering the English language and overcoming my Polish accent. I've been right in your shoes, my friend. I completely understand the difficulties you face. I am excited to share with you proven strategies that have led to my own success.


I am well aware of the pronunciation challenges stemming from our native language. I can effortlessly pinpoint the specific stumbling blocks you may be grappling with. Together, we will explore the subtle nuances of the language that will greatly enhance the effectiveness of your learning.


I will provide you with techniques to refine your speech, allowing you to minimize the influence of Polish pronunciation and accurately articulate English sounds. I place great emphasis on achieving consistent and harmonious pronunciation. Everyone's got their own unique voice, and their personal accent, which is truly inspiring. It makes us one-of-a-kind! However, our goal is to nail that accurate pronunciation and consistency in language.

Believe it or not, intonation can totally twist the meaning of what we're saying, even if we're using the same words! I will gladly assist you in naturally mastering the language and confidently expressing your thoughts. Unfortunately, our Polish intonation, when used with English, can make us sound formal, and people might get the wrong impression. We'll work on your intonation so that you're seen as a warm, approachable person by your conversation partners.

Oh, and guess what? I personally create audio materials for our lessons. Seeing my own fluency and self-assurance, you can be assured that you too can achieve your language goals and improve your pronunciation.

While there are many exceptional English teachers in Poland, specialists in pronunciation who teach online are a rare breed. Some online platforms and pre-made courses rely solely on recordings of native speakers. Although they provide excellent language models, it is worth considering whether you can fully trust such courses.

I'm offering up my experience and know-how as a Polish English teacher who has undergone the same learning process. My approach is all about understanding, dedication, commitment, and customized touch. We will work together on refining your pronunciation and building your confidence in speaking English. My lessons and audio materials are specially designed to support your progress and ensure your smashing success.

Cheers,
Magda

 

* Note: 'born and bred' - refers to someone who was born and raised in a particular place, in this case, Britain.


  Starszy post Nowszy post


  Zostaw komentarz

  Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem