Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Sielużycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A.M. English - Magdalena Sielużycka, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Taneczna 7 lok. 1, 80-176 Gdańsk.
  2. Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem:
   1. telefonicznie pod numerem 577976936 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00
   2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@am-english.com
   3. listownie na adres korespondencyjny: ul. Bolesława Prusa 4 lok. 4, 60-819 Poznań
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
  1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie odbywać się:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia roszczeń, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, tworzenia i prowadzenia zestawień, analiz i statystyk, prowadzenia działań marketingowych produktów i usług;
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi;
   4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy Pan/Pani wyraził/wyraziła zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celu wskazanym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji przez Administratora.
  3. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego i kadrowego, firmom transportowym, kurierskim i pocztowym, jak również dostawcom usług płatniczych, dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter, dostawcom usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
  2. Odbiorcami danych osobowych osób, na rzecz których Administrator świadczy usługi obejmujące prowadzenie kursów językowych języka angielskiego w formie spotkań online, będą w szczególności: Shopify Inc., The Rocket Science Group, LLC, Google LLC., Zoom Video Communications, Inc., Facebook Ireland Limited.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
  1. Administrator nie zamierza przekazywać do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych danych osobowych osób, na rzecz których świadczy usługi obejmujące prowadzenie kursów językowych języka angielskiego w formie spotkań stacjonarnych.
  2. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, dane osobowe osób, na rzecz których Administrator świadczy usługi obejmujące prowadzenie kursów językowych języka angielskiego w formie spotkań online, mogą być przekazywane do państwa trzeciego. tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, mianowicie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady. Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: Shopify Inc., The Rocket Science Group, LLC, Google LLC., Zoom Video Communications, Inc., Facebook Ireland Limited.
  3. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych jest zapewniony poprzez zawarcie z odbiorcami Państwa danych osobowych umów w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Nadto, w przypadku przekazywania danych osobowych do Kanady, odpowiedni poziom ochrony jest zapewniony przez to państwo zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.
 5. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy, a także po upływnie ww. okresu, do upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
   2. prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);
   3. prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO);
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);
   5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).