Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ – KONSUMENTA

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

Magdalena Sielużycka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A.M. English - Magdalena Sielużycka, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Taneczna 7 lok. 1, 80-176 Gdańsk

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, zawartej z Organizatorem w dniu ………………………………………….. (wpisać datę zawarcia Umowy),  której przedmiotem było prowadzenie Kursu językowego pn. ………………………………………….. (wpisać nazwę Kursu językowego będącego przedmiotem Umowy).

 

Imię i nazwisko Konsumenta lub firma Przedsiębiorcy - Konsumenta .............................................................................................................................................

 

Adres Konsumenta(-ów) lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę - Konsumenta

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        ……………………………………………………..

                                                                                         Podpis

 

                                                (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji                                                 papierowej)